Kuo naudingas Andragogo veiklos aprašas

Ugdymo plėtotės centras kartu su edukologijos ekspertų grupe parengė Andragogo veiklos aprašo projektą, kuris apibrėžia svarbiausias suaugusiųjų mokytojo veiklas, tikslus ir uždavinius bei kitus pagrindinius kvalifikacinius reikalavimus. Aprašo projektas tolimesniam svarstymui bei tvirtinimui bus teikiamas Švietimo ministerijai. Tai, kuo aprašas gali būti naudingas suaugusiųjų švietimo srityje dirbantiems specialistams pasakoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro vedėja dr. Giedra – Marija Linkaitytė.

ip for interns
Andragogika. „radaprogram.org” nuotr.

Kokia yra andragogo veiklos aprašo reikšmė šiuo metu?

Pirmiausiai norėčiau paaiškinti dėl ko suaugusiųjų švietimo politikos lygmenyje atėjo laikas  kalbėti apie andragoginę veiklą, o po to kam reikalingi bet kokios profesinės veiklos aprašai. Andragoginės veiklos apibūdinimo svarba išryškėja mokymosi visą gyvenimą kontekste, nes suaugusiųjų mokymuisi pradedama skirti vis daugiau dėmesio. Anksčiau suaugusiųjų švietimas buvo suprantamas kaip suaugusiųjų lavinimas, todėl jis gretinamas su vaikų ir jaunimo švietimu, kuris remiasi pedagogikos principais.

Šiuolaikiniame nuolatine kaita pasižyminčiame socialiniame gyvenime suaugusiųjų švietimas, ypač neformalusis, įgauna vis platesnį mastą. Suaugusiųjų mokymosi galimybių kūrimas perduodamas įvairioms savišvietos sąlygas sudarančioms įstaigoms ir organizacijoms, kuriami konsultaciniai pagalbos centrai ir atsiranda vis naujos suaugusiems skirtos  mokymosi paslaugos. Tuo pačiu ryškėja suaugusiųjų mokymosi specifiniai bruožai: skirtinga jų sukaupta praktinė patirtis ir mokymosi poreikius lemiantys motyvai. Suaugusiųjų mokymosi praktikoje vis dažniau atskiriami pedagoginiai ir andragoginiai mokymosi organizavimo principai. Be to, rengiami specialistai, Lietuvoje tai vyksta jau nuo 1998 metų. Taip andragoginė veikla  palaipsniui įgyja visus profesinei veiklai būdingus bruožus, skiriančius ją nuo pedagoginės veiklos.

Ryškėja naujos – andragogo profesijos švietime poreikis. Būtent šios profesijos apibūdinimui ir skiriama aprašo, apie kurį kalbame, pirmoji dalis. Iš kitos pusės – Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) ir išsiplėtus įsidarbinimo veiklos galimybėms į visas šios ES šalis pradėta kurti vieninga kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri Lietuvoje jau įteisinta 2011 metais. Ši sistema numato, kad kiekviena profesinė veikla gali būti įteisinta pagal jos apraše numatytus šios veiklos požymius.
Taigi, andragoginės veiklos aprašas reikšmingas dvejopai – iš vienos pusės jame apibrėžiama kol kas Lietuvoje dar neįteisinta andragogo profesinė veikla, iš kitos pusės – pasirengiama šios veiklos įtraukimui į Nacionalinę kvalifikacijų sąrangą.

Kuo šis aprašas gali būti naudingas?

Iki šiol andragoginės veiklos ypatumai Lietuvoje nagrinėjami tik andragogų  rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje. Teisiniu požiūriu švietimo srityje dirbančių asmenų kvalifikacinės kategorijos nustatomos nepriklausomai nuo to, kokioje švietimo srityje organizuojami mokymosi procesai: vaikų, jaunimo ar suaugusiųjų. Tai sukelia daug problemų dirbantiems suaugusiųjų mokymosi srityje, ypač neformaliojo mokymosi atvejais.

Dirbant andragogų rengimo srityje susiduriama su vieningos andragogo kompetencijų sistemos poreikiu rengiant studijų bei kvalifikacijų pripažinimo dokumentus. Andragogo veiklos aprašas padėtų išspręsti šias problemas,  nes jame greta principinio andragogo kompetencijų sąrašo, pateikiami atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimosi nuostatų projektai.

Kokie yra svarbiausi aprašo elementai?

Jie yra trys – kompetencijų sąrašas ir du – atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo nuostatų- projektai. Andragogo kompetencijų apraše svarbiausi laikytinas šios profesinės veiklos išskaidymas į tris sritis: edukacinę, vadybinę ir tyriminę. Tuo būdu įteisinamos trys andragogo kompetencijos sritys, kuriose įvardijami šiose srityse veikiančiam andragogui būtini gebėjimai.
Atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo nuostatų projektuose įteisinti pagrindiniai andragogo profesinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos pripažinimo ir jos tobulinimo principai.

Kodėl Lietuvoje du dešimtmečius nebuvo andragogo veiklos aprašo?

Tai nieko nuostabaus, Lietuva nėra atsiliekanti šioje srityje šalis. Mokymosi visą gyvenimą Memorandumas, kuriame aiškiai išryškėjo suaugusiųjų mokymosi plėtros tendencijos buvo paskelbtas tik 2001 metais. Gal kiek keisčiau šiame kontekste tai, kad Lietuvoje iki šiol nėra pilno   pedagogo veiklos aprašo, suderinto su jį lydinčiais teisiniais aktais.

Su kokiais sunkumais susidūrėte rengiant andragogo veiklos aprašą?

Tai buvo kūrybinis darbas, pareikalavęs ne tik šio aprašo rengėjų, bet ir kolegų, dirbančių suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijų pripažinimo srityje, pastangų. Andragogo profesinės veiklos aprašą rengusioje komandoje be manęs dar dirbo andragogės – Lineta Žilinskaitė, Dangira Lukšytė ir profesinio rengimo specialistė Živilė Navikienė. Aprašo pirmasis variantas buvo svarstomas trijose viešose konsultacijose. Pirmoje jo nuostatos buvo derinamos su suaugusiųjų švietimo srityje dirbančiais praktikais, antroje su Kvalifikacijų sąrangos specialistais ir politikais, trečioje – su andragogų rengimu besirūpinančiais aukštųjų mokyklų dėstytojais. Galutinis aprašo variantas buvo pristatytas konferencijoje, kurioje dalyvavo andragogo profesiniu  aprašu suinteresuoti suaugusiųjų švietėjai.

Nuomones ir požiūrius suderinti nebuvo sudėtinga, nes visi buvo nusiteikę geranoriškai ir pripažino, kad andragogo veiklos aprašas bus naudingas visiems suaugusiųjų mokymosi sąlygas ir galimybes kuriantiems asmenims ir organizacijoms. Naudodamasi proga noriu padėkoti aktyviai aprašo projekto rengime dalyvavusiems kolegoms ir organizacijoms, ypač Klaipėdos universiteto andragogams ir jų vadovėms Rūtai Marijai Andriekienei ir Birutei Jatkauskienei, VDU atstovams Margaritai Teresevičienei, Audronei Allan, Vidmantui Tutliui, Lijanai Navickienei  ir Vilmai Šlentnerienei. Už vertingus pasiūlymus aprašo rengėjų vardu dėkoju didele praktinė patirtimi pasidalijusioms  Irmai Spūdytei, Alfonsui Zverkai ir Romai Juozaitienei.

Ar suaugusiųjų švietimo sferoje dar yra analogiškų dokumentų projektų stygius?

Jau kalbėjau apie tai, kad Lietuvoje neturime teoriniu požiūriu pagrįsto ir įteisinto pedagogo veiklos aprašo. Yra išleistas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas sąrašas, viename iš ES projektų yra parengtas analogiškas visais aspektais pagrįstas pedagogo veiklos aprašo analogas, tačiau pilno dokumentų komplekto kol kas nėra. Šiuo metu diskutuojama dėl naujos Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos. Galima tikėtis, kad artimiausioje ateityje, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategijos programą, dvi pagrindinės profesijos – pedagogo ir andragogo – bus sugretintos.

Dr. Giedra – Marija Linkaitytė

Susiję Įrašai

Požiūris
Taip Pat Skaitykite
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Įvertinimų dar nėra)
Loading...